FLOWFORMS
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
STORA FLOWFORMS
SMÅ FLOWFORMS
Material och färg
Vår vattenkonst och Flowforms kan fås i två olika material och flera färger. Materialen är konststen och slätbetong och färgerna följer materialet. Ungefärliga färgprover finns nedan. Observera att färgernas nyans på bilderna inte är exakt.
Konststen är en stenimitation och vi använder den i de flesta av våra Flowforms. Den typ av konststen vi använder består enbart av rena naturmaterial i form av krossade bergarter med cement som bindemedel. Varje individuell form gjuts varsamt i en manuell process och etsas därefter försiktigt för att ta fram stenens vackra yta. Konststen är ett tåligt material som håller mycket länge och är motståndskraftigt mot skrapningar och slag. Slätbetong är som det låter betong med en slät yta. Slätbetong är ett tåligt material med mycket lång livslängd. Slätbetong är dock ej lämpligt för inomhusbruk därför att den låga luftfuktigheten i moderna hus kan ge upphov till sprickor. Färger: Konststen: Vi använder tre olika bergarter i vårt standardutbud, svart diabas, grå/grön diabas och älvdalsporfyr. Den svarta diabasen har en större kornstorlek på stenkrosset och har därför en något grövre yta. Slätbetong: Finns i färgerna grå, vit och terracotta (specialbeställning). En del former kan av tekniska skäl vara besvärliga att skapa i ett visst material eller färg och därför varierar standardutbudet av färg och material mellan de olika formerna. De flesta former kan dock ofta mot ett pristillägg, fås i önskat materiel eller färg om det inte skulle finnas med i standardutbudet.
Några exempel till på färger.
Om Flowforms
Att skapa en Flowform är en mycket invecklad process, jämförbart med att bygga ett bra musikinstrument. Det finns många möjligheter till design runt denna princip av rytmisk vätskerörelse som bildar ett hjärtströmsformat vattenmönster. Detta mönster kan varieras på otaliga sätt och varje Flowform återskapar det på det sitt eget unika sätt. Varje Flowform uppvisar åttafiguren i sitt strömmande flöde, men inte bara den utan också en kort-lång puls, som är speciellt framträdande i dess utgående vattenfall. En liknande vätskerörelse finns i hjärtat hos alla levande varelser.
Flowforms en form av superbäck. Man skulle faktiskt kunna likna Flowforms vid en slags supereffektiv bäck av den anledningen att de kraftigt förlänger vattnets naturliga strömningslängd, samtidigt som de skapar rytmiska flödesmönster som stimulerar vattnets förmåga att bära levande organismer. Dessa rytmer eller pulser existerar endast i levande organismer och återfinns i vatten enbart när det strömmar genom en Flowform. Vi vet att naturliga vattendrag renar sig på egen hand genom spontant uppkomna flödesmönster. Spiralströmmar, ökande och minskande vattentryck före och efter forsar, friktion mellan olika vattenskikts strömningshastighet, vattenfall och så vidare bidrar alla till att öka vattnets vitalitet och renhet i naturen. Genom att vattnet ständigt blandas och får kontakt med atmosfären i den naturliga vattenströmmen syresätts det, medan strömmen polerar och masserar vattnet genom de tryck- och hastighetsförändringar som beskrivits ovan. Detta är en ständigt pågående process som vattnet på planeten har utfört under årmiljoner och som är oerhört viktig för livet på jorden. När vi ville undersöka om Flowforms kunde liknas vid superbäckar utförde vi en del experiment för att se om så var fallet. Vi började med att konstatera att häller man en droppe bläck i en Flowform, så kan man fortfarande se spår av det i formen efter 12 hela varv genom Flowformens 8-formade rörelse, trots att nytt vatten hela tiden flödar genom formen. Genom många upprepade försök kunde vi till sist sluta oss till att den genomsnittliga vattendroppen följer med ungefär sex hela varv genom den 8-formade rörelsen innan den flyter över till nästa Flowform. Varje Flowform fångar alltså vattnet och bearbetar det en bra stund innan den släpper det vidare till nästa form. I praktiken betyder det att en genomsnittlig Flowform (en meter lång och 1,75 meter bred) med en 8-formad rörelse som är ungefär fem gånger längre än dess längd, dvs cirka fem meter skulle vattnet bearbetas under en fem meter lång sträcka innan det kommit lika långt, men det slutar inte där, utan det följer med runt många fler varv än bara ett. I Flowformens strömningsmönster följer vattnet med i en rörelse bakåt efter att de forsat in i formen, och därpå leds det tvärs igenom det inströmmande vattnet till andra sidan av formen - där det upprepar rörelsen. Multipliceras detta fem meter långa varv med de sex hela varv som vattnet tar genom varje form så ser man att den sträcka vattnet färdas genom formen innan det släpps vidare till nästa är hela 30 meter lång! Detta innebär att Flowformen ökar vattnets bearbetning cirka 30 gånger jämfört med en naturlig ström! Till detta ska läggas Flowformens rytmiska pulsering av vattnet. Alla Flowforms har beroende på sin formgivning, olika pulsrytmer och olika pulsering i utloppet, och därför klarar en Flowform all den blandning, polering, massage- och syresättning etc av vattnets molekylära sammansättning som ett naturligt vattendrag gör men betydligt effektivare. Vad vi kan se är att en tio meter lång vattentrappa bestående av Flowforms motsvarar 250 till 300 meter forsande vattendrag, men Flowformen är än mer överlägsen eftersom det naturliga vattendraget saknar de livsstimulerande rytmerna som Flowformerna har. Det är Flowformens unika 8-formade rörelse och den förlängning av vattenbearbetningen som den innebär, tillsammans med dess rytmiska hjärtliknande pulseringar som gör att vi verkligen kan tala om Flowformen som en superbäck.  Iain Trousdell, Flowform Designer, 2004.  Översättning: Björn Granberg.
Forskning. Inom International Flowform Association och i samarbete med andra institutioner pågår forskning med Flowforms inom följande områden:   – Design: forskning och utveckling för att få fram olika rytmer och bestämda former   – Jordbruk-Växt: bevattning, djurutfodring, biodynamisk preparatrörning.   – Vattenbruk: syresättning = luftning av vatten = inblandning av luftens alla gaser.   – Livsmedelsproduktion: ost-, bröd-, öltillverkning.   – Homeopatisk medicinframställning.   – Klimatförbättring inomhus.   – Pedagogisk forskning: utvecklandet av pedagogiskt inriktade former för lek och experiment. Medlemmar i Virbela Flow Design Research Group: Flowforms Germany, Wasserwerkstatt, Peter Müller. Flowforms Denmark, Hanne Keis. I nätverket kring Virbela Flow Design Research-gruppen ingår vetenskapsmän, konstnärer, landskapsarkitekter, bönder, biologer, matematiker, tekniker m.fl.
PEBBLE POOL
PUMPBRUNN
Vattenskulpturer
      Vi erbjuder kompletta lösningar för vattenkonst. Väl fungerande och lättskötta vattensystem med det estetiska uttrycket i fokus. Vi hjälper er att hitta rätt sammansättning bland dammar, pumpbrunnar, ledningar, pumpar, fontäner och vattenkonst i den privata trädgården eller i det offentliga rummet. Flowforms och vattentrappor är vår primära design och vi saluför många        olika modeller från små till stora Flowforms. Vi är skulptörer och gör även orginalkonst med vattenteman. Vi saluför all teknisk utrustning för installation av vattenkonst och dammar.
Modell
Bronsflowform
Gjutorginal
Gipsorginal
Lerorginal
Skiss
Gipsform
Att skapa en ny Flowformmodell har många steg innan den är färdig. Utifrån idé och skiss görs en designmodell. Modellen skalas upp och bearbetas i lera, här finslipas designen och Flowformen “intoneras”, utprovas med vattenflöde så att den får den puls vi eftersträvar. En avgjutning görs sedan av lerorginalet för att därefter kunna tillverka tre gipsorginal. Nu kan de tre gipsorginalen sättas upp som vattentrappa och fininstämmningen kan fortsätta. Efter finslipning kan en gjutform tillverkas i gummi, eller polyesterplast för betonggjutning. Formsand för bronsgjutning.
Flowformdesign.
Flowforms används idag som estetiska dynamiska vattenskulpturer runt hela jorden. Rent praktiskt har Flowforms flera funktioner: syresättning av vatten, avluftning av vatten och rytmisk behandling av olika vätskor. Flowforms i vattentrappor ökar vattnets kapacitet att stödja levande organismer. Uppfinnaren av flowformmetoden är den engelska skulptören och vattenforskaren John Wilkes som också är grundaren av The Flow Design Research Association International.
Video from Flowform und Wasserwerkstatt, Peter Müller.
Utprovning av Flowformvattentrappa
Litteratur om Flowforms
Amanda, Cornelia och Stensund kaskad passar bra i innomhusmiljö.
Pumpar och brunnar
Vi saluför all teknisk utrustning för dammar, fontäner och vattenkonstinstallationer. Pumpar slangar och rör dammdukar m.m.
STIGFINNARE
STENSUND Flowform vattentrappor
STENSUND Fontänkar
STENSUND Kaskad komplett
Stora Flowforms Små Flowforms Vattenskulptur Pumpar & tillbehör Material & färg Om Flowforms
FLOWFORMS
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
STORA FLOWFORMS
SMÅ FLOWFORMS
Material och färg
Vår vattenkonst och Flowforms kan fås i två olika material och flera färger. Materialen är konststen och slätbetong och färgerna följer materialet. Ungefärliga färgprover finns nedan. Observera att färgernas nyans på bilderna inte är exakt.
Konststen är en stenimitation och vi använder den i de flesta av våra Flowforms. Den typ av konststen vi använder består enbart av rena naturmaterial i form av krossade bergarter med cement som bindemedel. Varje individuell form gjuts varsamt i en manuell process och etsas därefter försiktigt för att ta fram stenens vackra yta. Konststen är ett tåligt material som håller mycket länge och är motståndskraftigt mot skrapningar och slag. Slätbetong är som det låter betong med en slät yta. Slätbetong är ett tåligt material med mycket lång livslängd. Slätbetong är dock ej lämpligt för inomhusbruk därför att den låga luftfuktigheten i moderna hus kan ge upphov till sprickor. Färger: Konststen: Vi använder tre olika bergarter i vårt standardutbud, svart diabas, grå/grön diabas och älvdalsporfyr. Den svarta diabasen har en större kornstorlek på stenkrosset och har därför en något grövre yta. Slätbetong: Finns i färgerna grå, vit och terracotta (specialbeställning). En del former kan av tekniska skäl vara besvärliga att skapa i ett visst material eller färg och därför varierar standardutbudet av färg och material mellan de olika formerna. De flesta former kan dock ofta mot ett pristillägg, fås i önskat materiel eller färg om det inte skulle finnas med i standardutbudet.
Några exempel till på färger.
Om Flowforms
Att skapa en Flowform är en mycket invecklad process, jämförbart med att bygga ett bra musikinstrument. Det finns många möjligheter till design runt denna princip av rytmisk vätskerörelse som bildar ett hjärtströmsformat vattenmönster. Detta mönster kan varieras på otaliga sätt och varje Flowform återskapar det på det sitt eget unika sätt. Varje Flowform uppvisar åttafiguren i sitt strömmande flöde, men inte bara den utan också en kort-lång puls, som är speciellt framträdande i dess utgående vattenfall. En liknande vätskerörelse finns i hjärtat hos alla levande varelser.
Flowforms en form av superbäck. Man skulle faktiskt kunna likna Flowforms vid en slags supereffektiv bäck av den anledningen att de kraftigt förlänger vattnets naturliga strömningslängd, samtidigt som de skapar rytmiska flödesmönster som stimulerar vattnets förmåga att bära levande organismer. Dessa rytmer eller pulser existerar endast i levande organismer och återfinns i vatten enbart när det strömmar genom en Flowform. Vi vet att naturliga vattendrag renar sig på egen hand genom spontant uppkomna flödesmönster. Spiralströmmar, ökande och minskande vattentryck före och efter forsar, friktion mellan olika vattenskikts strömningshastighet, vattenfall och så vidare bidrar alla till att öka vattnets vitalitet och renhet i naturen. Genom att vattnet ständigt blandas och får kontakt med atmosfären i den naturliga vattenströmmen syresätts det, medan strömmen polerar och masserar vattnet genom de tryck- och hastighetsförändringar som beskrivits ovan. Detta är en ständigt pågående process som vattnet på planeten har utfört under årmiljoner och som är oerhört viktig för livet på jorden. När vi ville undersöka om Flowforms kunde liknas vid superbäckar utförde vi en del experiment för att se om så var fallet. Vi började med att konstatera att häller man en droppe bläck i en Flowform, så kan man fortfarande se spår av det i formen efter 12 hela varv genom Flowformens 8-formade rörelse, trots att nytt vatten hela tiden flödar genom formen. Genom många upprepade försök kunde vi till sist sluta oss till att den genomsnittliga vattendroppen följer med ungefär sex hela varv genom den 8-formade rörelsen innan den flyter över till nästa Flowform. Varje Flowform fångar alltså vattnet och bearbetar det en bra stund innan den släpper det vidare till nästa form. I praktiken betyder det att en genomsnittlig Flowform (en meter lång och 1,75 meter bred) med en 8-formad rörelse som är ungefär fem gånger längre än dess längd, dvs cirka fem meter skulle vattnet bearbetas under en fem meter lång sträcka innan det kommit lika långt, men det slutar inte där, utan det följer med runt många fler varv än bara ett. I Flowformens strömningsmönster följer vattnet med i en rörelse bakåt efter att de forsat in i formen, och därpå leds det tvärs igenom det inströmmande vattnet till andra sidan av formen - där det upprepar rörelsen. Multipliceras detta fem meter långa varv med de sex hela varv som vattnet tar genom varje form så ser man att den sträcka vattnet färdas genom formen innan det släpps vidare till nästa är hela 30 meter lång! Detta innebär att Flowformen ökar vattnets bearbetning cirka 30 gånger jämfört med en naturlig ström! Till detta ska läggas Flowformens rytmiska pulsering av vattnet. Alla Flowforms har beroende på sin formgivning, olika pulsrytmer och olika pulsering i utloppet, och därför klarar en Flowform all den blandning, polering, massage- och syresättning etc av vattnets molekylära sammansättning som ett naturligt vattendrag gör men betydligt effektivare. Vad vi kan se är att en tio meter lång vattentrappa bestående av Flowforms motsvarar 250 till 300 meter forsande vattendrag, men Flowformen är än mer överlägsen eftersom det naturliga vattendraget saknar de livsstimulerande rytmerna som Flowformerna har. Det är Flowformens unika 8-formade rörelse och den förlängning av vattenbearbetningen som den innebär, tillsammans med dess rytmiska hjärtliknande pulseringar som gör att vi verkligen kan tala om Flowformen som en superbäck.  Iain Trousdell, Flowform Designer, 2004.  Översättning: Björn Granberg.
Forskning. Inom International Flowform Association och i samarbete med andra institutioner pågår forskning med Flowforms inom följande områden:   – Design: forskning och utveckling för att få fram olika rytmer och bestämda former   – Jordbruk-Växt: bevattning, djurutfodring, biodynamisk preparatrörning.   – Vattenbruk: syresättning = luftning av vatten = inblandning av luftens alla gaser.   – Livsmedelsproduktion: ost-, bröd-, öltillverkning.   – Homeopatisk medicinframställning.   – Klimatförbättring inomhus.   – Pedagogisk forskning: utvecklandet av pedagogiskt inriktade former för lek och experiment. Medlemmar i Virbela Flow Design Research Group: Flowforms Germany, Wasserwerkstatt, Peter Müller. Flowforms Denmark, Hanne Keis. I nätverket kring Virbela Flow Design Research-gruppen ingår vetenskapsmän, konstnärer, landskapsarkitekter, bönder, biologer, matematiker, tekniker m.fl.
PEBBLE POOL
PUMPBRUNN
Vattenskulpturer
      Vi erbjuder kompletta lösningar för vattenkonst. Väl fungerande och lättskötta vattensystem med det estetiska uttrycket i fokus. Vi hjälper er att hitta rätt sammansättning bland dammar, pumpbrunnar, ledningar, pumpar, fontäner och vattenkonst i den privata trädgården eller i det offentliga rummet. Flowforms och vattentrappor är vår primära design och vi saluför många        olika modeller från små till stora Flowforms. Vi är skulptörer och gör även orginalkonst med vattenteman. Vi saluför all teknisk utrustning för installation av vattenkonst och dammar.
Modell
Skiss
Att skapa en ny Flowformmodell har många steg innan den är färdig. Utifrån idé och skiss görs en designmodell. Modellen skalas upp och bearbetas i lera, här finslipas designen och Flowformen “intoneras”, utprovas med vattenflöde så att den får den puls vi eftersträvar. En avgjutning görs sedan av lerorginalet för att därefter kunna tillverka tre gipsorginal. Nu kan de tre gipsorginalen sättas upp som vattentrappa och fininstämmningen kan fortsätta. Efter finslipning kan en gjutform tillverkas i gummi, eller polyesterplast för betonggjutning. Formsand för bronsgjutning.
Flowformdesign.
Flowforms används idag som estetiska dynamiska vattenskulpturer runt hela jorden. Rent praktiskt har Flowforms flera funktioner: syresättning av vatten, avluftning av vatten och rytmisk behandling av olika vätskor. Flowforms i vattentrappor ökar vattnets kapacitet att stödja levande organismer. Uppfinnaren av flowformmetoden är den engelska skulptören och vattenforskaren John Wilkes som också är grundaren av The Flow Design Research Association International.
Utprovning av Flowformvattentrappa
Amanda, Cornelia och Stensund kaskad passar bra i innomhusmiljö.
Pumpar och brunnar
STIGFINNARE
STENSUND Flowform vattentrappor
SMÅ FLOWFORMS
STENSUND
STENSUND Kaskad komplett
Stora Flowforms Små Flowforms Vattenskulptur